Управлението на качеството и сигурността на информацията е в основата на осъществяваната от “ОПЪНИНТЕГРА” АД дейност. Настоящата политика по качество и сигурност на информацията задава рамката на система от мерки, която е насочена към:

 • Непрекъснато подобряване качеството на предоставяните продукти/услуги.
 • Пълно удовлетворяване на потребностите и изискванията на клиентите и заинтересованите страни.
 • Гарантиране на ПОВЕРИТЕЛНОСТ на информацията – прилагане на система от одобрени ограничения върху достъпа и разкриването на информация.
 • Осигуряване на ЦЯЛОСТНОСТ на информацията – чрез защита срещу неправомерни изменения или разрушаване на информацията.
 • Осигуряване на ДОСТЪПНОСТ на информацията – чрез осигуряване на надежден и навременен достъп до информацията.
 • Постигане на ОТЧЕТНОСТ на информацията – чрез въвеждане на контрол върху достъпа и правата върху информационните системи.

Настоящата политика цели:

 • да осигури съответствие и непрекъснатост на бизнес процесите;
 • да минимизира рисковете, свързани с качеството и сигурността на информацията, причиняващи загуби или вреди на дружеството, неговите клиенти, партньори и други заинтересовани страни;
 • да минимизира степента на загуби или вреди, причинени от пробиви в сигурността на информацията;
 • да защити информацията от заплахи, независимо дали те са вътрешни или външни, умишлени или случайни;
 • да осигури необходимите ресурси за функциониране на ефективна система за управление;
 • да информира служителите за техните отговорности и задължения по отношение на качеството и сигурността на информацията;
 • да осигури защита и неприкосновеност на информацията, представляваща лични данни;
 • да осигури съответствие с нормативни и договорни изисквания.

Политиката по качество и сигурност на информацията е разпространена до служителите и заинтересованите страни по подходящи начини. Тя се преглежда редовно за адекватност и се ревизира при необходимост, за да се вземат под внимание променящите се обстоятелства.

Всеки служител, който прецени, че има злоупотреба с настоящата политика, трябва да уведоми Отговорника по сигурността.

Всеки служител, за когото е установено, че е нарушил настоящата политика, подлежи на дисциплинарна отговорност.

Ръководството на “ОПЪНИНТЕГРА” АД поема отговорност за спазването на залегналите в политиката по качество и сигурност на информацията принципи, както й за нейното актуализиране и усъвършенстване при необходимост. Настоящата политика задължително се преглежда за адекватност по време на прегледите на интегрираната система за управление на качеството и сигурността на информацията от страна на ръководството.

Contact Us

Send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search